Fizik Bilgini Bilim Adamı Abdüsselam Hayatı

Fizik Bilgini Bilim Adamı Abdüsselam Hayatı

Abdüsselam (Pakistan-Nobel Ödüllü Fizik Bilgini) (1926- 1996)


Nobel hediyeyi durumda durumda olan ilk Müslüman ilim adamı durumda durumda olan Abdüsselam,bir926 senesinde Pakistan hudutları dışarısında durumda olan Jhanga’da doğdu.Pakistanlı Fizik bilgini Abdüsselam,Pencap ve Cambridge Üniversitelerinden matematik ve fizik dallarında birinci olarak mezun oldu.1951 senesinde hazırladığı doktora teziyle kuantum elektrodinamiğine basit olacak bir çığır açtı.Aynı sene Pencap Üniversitesi’ne profesör oldu.1954 senesinde Cambridge Üniversitesi’ne okutman atama edilince,Pencap Üniversitesi’nden ayrıldı.
1957 senesinde Londra Üniversitesi’ndeki İmperal College’e teorik fizik profesörü olarak atama edildi. Bundan ardından ,Abd Birleşik Devletleri Birleşik Devletleriüsselam, hayat genelinde pekçok yüksekokul, çeşitli komisyon, bilimsel dernek ve bilimsel kurul üyeliklerinde bulundu.Aynı sürede pekçok bilimsel kuruluşun başkanlığına getirildi.1970-1973 aralarında Bm Üniversitesi’nin Bm kurucu heyeti ve vakıf azası oldu.1971-1972 ‘de Bm İlim ve Bilişim Komitesi’ne başkanlık etti.1972-1978 aralarında Milletlerarası Sırfi ve Tatbiki Fizik Birliği’nin iki. başkanlığını yaptı.1976′ da Guthire Madalyası Hediyesi ,bir978′ de Accedamia Nazionaledi XL’ nin Malteuecci Madalyası, 1978′ de Amerikan Fizik Enstitüsü’nün John Terranca Tate Madalyası,gene 1978′ de İngiliz Kraliyet Akademisi’nin Kraliyet nişanını aldı.1979’da ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI BIRLEŞIK DEVLETLERI Ulusal Öğrenim Akademisi ve İtalyan Ulusal Lincei Akademisi’ne başka fert seçildi.Aynı sene Nobel Fizik Hediyesi verildi.Bununla Birlikte,biri 9 Eylül 198bir’de İstanbul Üniversitesi aracılığıyla olmak üzere,hayatnın çeşitli üniversitelerinden 15′ i aşkın fahri fen doktorluğu payesi aldı.
Bugün bir taraftan Londra Üniversitesi İmperial College ‘de teorik fizik profesörlüğünü (bir957’den beri) sürdürürken, öbür taraftan da Trieste’deki Milletlerarası Fizik Merkezi’nin direktörlüğünü sürdürmektedir.
Hayatının tüm devreleri milletler arası başarılarla dolu durumda durumda olan Profesyonel. Abdüsselam,ender yetişen İslam alimlerinden birisidir.
Profesyonel. Abdüsselam,iki30’dan pek özgün iş yaptı.Bunlarda bir bölümünü ,aralarında pekçok Türk fizikçilerinin de yer aldığı mesai dostları ve talebeleri ile hazırladı. Profesyonel.Abdüsselam,bu çalışmalarında, İslamiyet’in ilme verdiği ehemmiyeti bilen ve tüm ilimlerin kaynağı olduğuna inanan ve keşiflerini ona dayandıran bir Müslüman’dır.

ABDÜSSELAM VE NOBEL HEDIYEYI
Profesyonel. Abdüsselam,ilimde misal ve onay edilecek bir iş gösterir.Müslümanların her şeyde meydana geldiği benzeri ilimde de lider olmaları gerektiğini savunur.Allah’ın sanatını manaya çabayı olarak ifade eder üstelik ona Nobel Hediyesi kazandıran teorisini bile,ilahi sanatın bir bölümünü anlayabilme lütfüne bağlar.

PROFESÖR ABDÜSSELAM’A NOBEL ARMAĞANINI KAZANDIRAN ICAT
Profesör Abdüsselam ‘a Nobel armağanını kazandıran, fit ve elektromagnetik kuvvetlerin birleşik alan teorisidir.Bu teori, bir taraftan öyar simetrisi prensibine, öbür taraftan da simetrilerin kendiliklerinden bozulması prensibine dayanmaktaydı. Benzer teoriyi Selam-Weinberg kuramı isimiyle tanındı.Tabiatta ilk bakışta mahiyeti itibari ile birbirinden çeşitli gözüken 4 çeşit etkileşme görülmektedir.
Bunlar:
1-Gravitasyon etkileşimleri,
2-Elektromagnetik etkileşmeler(nötronların beta bozunumlarında meydana geldiği benzeri),
3-Zayıf etkileşmeler(bunlar atom çekirdeklerinin mimari taşlarını birlikte tutmaktadır).
Teorik fizikçiler 1918’den beri,bu etkileşimlerden en az ikisinin ya da hepsinin menşeinin benzer meydana geldiğini kanıt etmeye çalıştılar.Bu konuda Çalışmalar yapan Einstein,bu işe 35 senenini verdiği takdirde tatminkar ve gözlemlere uyumlu düşen bir sonuç elde edememişti.
Einstein’ın gerçekleştiremediği bu teoriyi Profesör Abdüsselam gerçekleştirdi:
İki ayrı tipten etkileşme benzer bir teorik model içinde deneylere uyumlu ve tatminkar bir biçimde açıklama ve tasvir edilebiliyordu.Zayıf etkileşmeler ile elektromagnetik etkileşmeler benzer bir teorik çatı altında birleştirilebiliyordu. İşte Selam-Weinberg Kuramı’nin özü buydu.Abdüsselam, yalnızca fizikteki çalışmalarıyla değil,idarecilik ve yöneticiliği ile de misal gösterilebilecek bir şahsiyettir.
Abdüsselam,yapmış meydana geldiği bu çalışmalarındaki başarısını İslam’a bağlar ve kainattaki her şeyin kusursuz meydana geldiğini ve bunun neticesinde Allah’ın varlığını inkar faktörün muhtemel olmadığını söyler.Müslümanları araştırmaya,akıllarını güzel bir biçimde kullanmaya çağırır. Bunun için Tüm Müslümanları,bu gerçekler ışığında ilme gerekli durumda durumda olan ehemmiyeti vermelerini ve bugünkü geri kalmış durumlarından kurtulmaları gerektiğini söyler.

Profesyonel. Abdüsselam,çalışkan meydana geldiği benzeri da dindardır.Başarılarında ve dindar olmasında babasının hatrı sayılır büyüklükte rolü meydana geldiğini söyler.Onu bu iş şevkini ve aşkını onun aşıladığını söyler.Babasının, dinine çok bağlı meydana geldiğini ,ilme ve ilim adamlarına hatrı sayılır büyüklükte önem verdiğini ve tutumunun kendisi için misal teşkil ettiğini söyler.
İlmi alanda Müslümanların lider olmaları gerektiğini savunur.Çünkü batılıların Müslümanları aşağıladıklarını söyler.Bunun için Müslüman ülkelerin gelirlerinin bir bölümünü bilimsel çalışmalara ayırmakla, bilimsel çalışmaları desteklemekle önemli ilerlemeler katedileceğini söyler.
Abdüsselam, Müslüman ilim adamlarının bireysel çalışmaları bırakıp bir takım oluşturmalarını, bu sayede milletler arası camiada bir güç oluşturacaklarını ve ayrıyeten güzel çalışmalar yapacaklarını belirtir.Tabii ki,bu başarılarının olabilmesi için de idarecilere hatrı sayılır büyüklükte görev düştüğünü söyler. Geçmiş Sürede hatrı sayılır büyüklükte başarılar gösteren ilim adamlarının ybir an önce,onları destekleyen,himaye eden idareciler meydana geldiğini söyler.İlmin,bireyı imana götürdüğünü, yarım yamalak değil, tam ve gerçek olarak ilim yapan kimsenin inanmadan yapamayacağını belirtir.
Direktörlüğünü yaptığı Teorik Fizik Merkezi kanalıyla çeşitli ülkelerin özellikle gelişmekte durumda durumda olan ülkelerin fizikçilerine hatrı sayılır büyüklükte olanaklar
sağlamaktadır. Bilhassa Türk fizikçilerine özel ilgi ve olanaklar çok geniştir.Türk fizikçiler,yaptıkları 80 civarında özgün çalışmayla bu desteğe layık olduklarını göstermişlerdir.

TEORİK FİZİK MERKEZİ’NİN KURUCUSU
Profesör Abdüsselam milletlerarası bilimsel kuruluşlarda tesirli bir organizatör ve idareci olarak da görev yaptı.Bu konudaki en hatrı sayılır büyüklükte yapıtı ve 19 sene kesintisiz olarak direktörlüğünü yürüttüğü Trieste’deki Teorik Fizik Merkezi’nin kurulması hususunda oldu.1960’ta Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı’nın evrensel konferansına Pakistan direktörü olarak katıldı.Bu merkezin kurulması gerektiği fikrini ilk kez ortaya attı.İlgilileri, 4 sene boyunca ikna etmeye çalıştı.1964’te merkezin kurulmasını sağladı.Bu merkez İtalyan hükümeti ile Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı’nın patronajı altında heyetti ve direktörlüğüne Profesyonel. Abdüsselam getirildi.

FAHRİ FEN DOKTORU
Profesör Abdüsselam,fizik kapsamında hatrı sayılır büyüklükte hizmetler yaptı.Bunlar bir kelime ile üstün ve ödüle layık hizmetlerdi.O fiziği, milletleri yaklaştırıp kaynaştırmada güçlü bir faktör olarak kullanmasını bildi. Profesör Abdüsselam, kesintisiz 19 senedir Trieste Milletlerarası Teorik Fizik Merkezi direktörlüğünü yürütüyor. Merkez kanalıyla çeşitli ülkelerin, bilhassa gelişmekte durumda durumda olan ülkelerin fizikçilerine geniş olanaklar sağlıyor. Türk fizikçilerine yaptığı yardımlardan dolayı da İstanbul Üniversitesi, bu hizmetlerden dolayı Profesyonel. Abdüsselam’a 9 Eylül 198bir’de Fahri Fen Doktoru payesi vermiştir.

 

 

abdüsselam hakkında kısa bilgi, abdüsselam nobel konuşması, abdüsselam neyi icat etti, abdüsselam eserleri, 

abdüsselam kısaca hayatı ve buluşları, abdüsselam buluşları, abdüsselam ne demek, abdüsselam nüktedanlar

About Author

Bir yanıt yazın